Trzy filary

Etyka biznesu, ekonomia behawioralna i etyka behawioralna

Wychodząc od potocznych intuicji, wydaje się, że etyka i biznes to dwie rozbieżne, nienachodzące na siebie domeny. Nawet sama nazwa dyscypliny, tj. „etyka biznesu”, na pierwszy rzut oka wydaje się sprzecznością terminologiczną. Dzieje się tak dlatego, że etyka najczęściej kojarzy się ze skrajnie teoretycznymi rozważaniami nad abstrakcyjnymi zagadnieniami, takimi jak wartości, sens i cel życia człowieka. Z kolei działalność biznesowa jest powszechnie uważana za obszar, w którym na plan pierwszy wysuwają się pragmatyczny sposób myślenia i technokratyczne podejście do rzeczywistości. Takie biegunowe przeciwstawianie etyki i biznesu jest jednak do utrzymania tylko przy tradycjonalistycznym rozumieniu etyki, w którym etyka (moralność) jest poszukiwaniem wyidealizowanej prawdy i dobra w zachowaniu ludzkim. Alternatywne podejście do etyki, nazwane również makiawelicznym, rozumie moralność jako ukształtowany ewolucyjnie zestaw heurystyk, który ma pomagać ludziom w osiąganiu strategicznych celów społecznych (budowanie reputacji, zawiązywanie i utrzymywanie sojuszy). Etyka biznesu ufundowana na takim nietradycjonalistycznym rozumieniu moralności pełnymi garściami korzysta z osiągnięć ekonomistów behawioralnych, których prace zostały zauważone przez Norweski Komitet Noblowski oraz etyki behawioralnej, czyli dyscypliny syntetyzującej osiągnięcia różnorodnych nauk zajmujących się moralną agencyjnością.

Etyka biznesu, ekonomia behawioralna i etyka behawioralna są naukami interdyscyplinarnymi, a więc korzystającymi z dorobku wielu innych dziedzin: filozofii, ekonomii (co oczywiste), socjologii, psychologii, biologii ewolucyjnej, antropologii, etnologii, itd. Interdyscyplinarność tych nauk jest również trampoliną do dokonywania różnorodnych syntez zakorzenionych w najnowszych ustaleniach tych dziedzin. Tego rodzaju syntezy mają z kolei umożliwiać wszechstronny opis uwarunkowań kształtujących decyzyjność ludzi. Umiejętność odtwarzania skomplikowanego otoczenia decyzyjnego, a więc zarówno czynników psychologicznych, jak i środowiskowych, jest bezcenne dla każdego przedsiębiorcy i osób zarządzających, ponieważ toruje to drogę do wyboru najbardziej owocnej strategii biznesowej.

Obecnie etyka biznesu jest bardzo intensywnie rozwijana oraz cieszy się dużym zainteresowaniem wszelkich kręgów życia społecznego, tj. instytucji publicznych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz samych firm. Z takiego obrotu spraw należy się cieszyć, bowiem ciężko wyobrazić sobie dziedzinę wiedzy, która podejmuje zagadnienia o większym wpływie na kształtowanie się życia społecznego. Co więcej, etyka biznesu nie jest jedynie przedmiotem akademickim, jest ona również – zresztą jak każda lekcja etyki – zaproszeniem do krytycznej analizy własnych przekonań i wartości w konfrontacji ze złożonymi zagadnieniami społecznymi. Trzy filary szkoleń Modus Vivendi – czyli etyka biznesu, ekonomia behawioralna i etyka behawioralna – zapewniają wyczerpujące ujęcie problematyki agencyjności moralnej w środowisku biznesowym.

Cele szkolenia

Cztery główne cele etyki biznesu:

  1. Zaznajomienie z ważnymi moralnie problemami, które pojawią się w różnorodnych kontekstach biznesowych.
  2. Pomoc w zrozumieniu ekonomicznych, społecznych i moralnych uwarunkowań otoczenia, w którym pojawiają się te problemy.
  3. Wprowadzenie w świat pojęć oraz koncepcji etycznych kluczowych dla efektywnego zmierzenia się z tymi problemami.
  4. Towarzyszenie adeptom etyki biznesu w wykształceniu skutecznych narzędzi, postaw oraz rozumowań.

Korzyści dla uczestników

Przedsiębiorcy wdrożeni w uniwersum zagadnień rozważanych przez etyków biznesu i ekonomistów behawioralnych uzyskują szerszy, bardziej zniuansowany i drobnoziarnisty ogląd na otoczenie biznesowe, w którym przyszło im funkcjonować. A nie ulega wątpliwości, że szeroko rozumiany wymiar etyczno-moralny odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw ludzkich, które są z kolei istotnym komponentem wspomnianego otoczenia biznesowego.